Eyckenduyn Privacy Verklaring

Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie,
 • contributieheffing,
 • speelrecht- en faciliteitenheffing,
 • betalingen,
 • informatieverstrekking,
 • uitnodigingen voor bijeenkomsten,
 • uitwisseling met NGF.
 • Registratie golf resultaten,
 • aanpassing handicaps,
 • uitwisseling met NGF
 • Registratie gebruik faciliteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam,
 • Adres,
 • Woonplaats,
 • Telefoon,
 • E-mailadres,
 • Foto,
 • Soort lidmaatschap,
 • Betalingsperiode,
 • Hoofd-Sublid,
 • Golf examens
 • Handicap gegevens,
 • Golf resultaten,
 • NGF lidmaatschapsnummer
 • Faciliteiten,

Uw persoonsgegevens worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna onbeperkt als lidsoort Archief.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding nieuwsbrief (per e-mail, ledenovereenkomst of bedrijfscontract).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Voornaam;
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Bedrijfsleden

Persoonsgegevens van Bedrijven met een bedrijfscontract worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie,
 • Speelrecht- en faciliteitenheffing,
 • Betalingen,
 • Informatieverstrekking,
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het bedrijfscontract

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Contactpersoon:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna onbeperkt als lidsoort Archief.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Contactpersoon:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van de leden administratie (E-Golf4u software pakket, provider fa. E-Golf4u).
 • Het uitvoeren van de website (www.eyckenduyn.nl , provider Protagonist).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn  bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Golfvereniging Eyckenduyn en Golf Eyckenduyn

Kesselseweg 9

5988 CC

Helden

secretariaat@eyckenduyn.nl

Golfbaan Eyckenduyn

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 28 65
E receptie@eyckenduyn.nl

Brasserie

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 9592
E info@fusionhelden.nl

Restaurant Fusion

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 9592
E info@fusionhelden.nl

Golfvereniging Eyckenduyn

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 28 65
E secretariaat@eyckenduyn.nl